Pravidla užívání serveru papirove-modely.cz

Registrací a užíváním internetového serveru Papírové modely dává uživatel souhlas s těmito podmínkami. Následný text představuje smluvní ujednání mezi provozovatelem papírové modely a registrovaným návštěvníkem (uživatelem).

Stručný souhrn pravidel
• Server Papírové modely je úložištěm fotek papírových modelů.
• Registrace na serveru je zcela zdarma.
• Provozovatel serveru se nepodílí na obsahu, popisu, vyobrazení a informacích v galeriích. Komentáře, příspěvky v diskusích jsou brány jako neoficiální vyjádření a není možné se na ně odkazovat v případě sporu.
• Komentáře nelze považovat za stanoviska provozovatele.
• Uživatelé serveru jsou povinni dodržovat právní řád ČR a dodržovat dobré mravy. Chovejte se k druhým tak, jak byste si přáli, aby se ostatní chovali k vám.
• Generované odkazy je možné používat v diskuzních fórech phpBB.

I. Podmínky užívání
Provozovatel nijak nezaručuje udržování a uchovávání všech dat uživatelů, nepřetržitost a trvalou kontinuitu provozu.

II. Registrace
Uživatelé mají přístup ke svým údajům a mohou je měnit. Uživatelé jsou také oprávněni zažádat o jejich odstranění z databáze po ukončení činnosti na serveru.
Uživatelé jsou oprávněni vlastnit více než jeden uživatelský účet.
Registrace se neověřuje.
Registrace je vždy vázána na konkrétního uživatele a její převod na jinou osobu není bez souhlasu provozovatele serveru povolen.

III. Právo umístění
Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit ze systému takové galerie, které porušují pravidla užívání nebo zákony České republiky. Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit galerie ze systému i bez udání důvodu.

IV Nepovolené galerie / nepovolené údaje
Je zakázáno ukládat grafické soubory, které porušují autorská práva.
Popis galerie nesmí obsahovat elementy HTML, JavaScriptu, PHP a dalších programovacích jazyků se záměrem ovlivnit obsah či jinak poškodit či ohrozit funkčnost serveru.
Titul galerie ani popis modelu nesmí obsahovat žádná klíčová slova použitá za účelem manipulace výsledků vyhledávání. Jedná se především o násilně volená klíčová slova, která nemají s položkou nic společného.

V. Osobní údaje
Titulek, popis ani obrázek zboží nesmí obsahovat kontaktní údaje, jako např. telefonní číslo, e-mail, odkaz na webové stránky apod. (výjimku tvoří jméno a příjmení nebo umělecké jméno autora).

VI. Zakázaný obsah
Je zakázáno prezentovat fotky, jejíž povaha je v rozporu s dobrými mravy či platnými právními předpisy. Zakázáno je zejména ukládat fotky, které neodpovídají zaměření serveru.

Je zakázáno prezentovat zbraně, alkohol, omamné či psychotropní látky, léky, zdravotnické potřeby, či jinak pobuřující materiály, zboží, jehož prostřednictvím dochází k porušování duševního vlastnictví (porušování práv k ochranným známkám, označení původu, nelegální rozmnoženiny autorských děl apod.), fotky určené k propagaci a šíření názorů extrémní levice či extrémní pravice, směřující k potlačení práv a svobod člověka nebo hlásá národnostní, rasovou, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob.
Je zakázáno vkládat jakékoliv reklamní upozornění či webové odkazy s reklamním charakterem.
Je zakázáno vyvíjet aktivitu, která by mohla být klasifikována jako nevyžádaná pošta (spam). Tedy například zasílat opakované či hromadné reklamní nebo obtěžující informace formou emailu, umisťovat opakované či hromadné reklamní nebo obtěžující informace v diskusích nebo komentářích.
Je zakázáno vytvářet aktivity, které by mohly být označeny za nekalou soutěž (např. registrace už. jména, které by mohlo případnou záměnou poškodit původního prodejce, komunikovat či zakládat galerie s cílem zaměnit identitu uživatele apod.)
Je zakázáno, pomocí komunitních prvků serveru, veřejně podrývat autoritu provozovatele či svým chováním jinak vyjadřovat svoji neloajalitu vůči provozovateli.
Je zakázáno veřejně poškozovat či napadat uživatele serveru. Provozovatel nijak neodpovídá za případné spory.

VII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Uživatel je povinen uvádět pravdivé údaje. Provozovatel chrání veškeré informace zaslané při registraci uživatelem ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a je oprávněn je poskytnout pouze za níže uvedených podmínek. Uživatel souhlasí s tím, aby provozovatel vedl údaje, které mu při registraci poskytne a to výlučně v souvislosti s provozem serveru.

Poskytnuté údaje je oprávněn uživatel užít pouze za účelem, pro který byly v jednotlivých případech poskytnuty a zavazuje se tyto údaje dále žádným způsobem nevyužívat či jinak zpracovávat.

Poskytnuté údaje jsou uloženy na lokálním serveru. Neposkytujeme údaje globálním službám (Facebook, Twitter, Google+, Disqus) z důvodu zachování soukromí.

Údaje poskytnuté v diskuzích jsou uloženy na lokálním serveru.

Sdílení části webu na Google+, nebo na facebook-u není v rozporu s ochranou osobních údajů.

VIII. SVOLENÍ K UŽITÍ FOTOGRAFIÍ
Provozovatel se zavazuje, že fotografie uživatelů nepoužije k jiným účelům, než je popularizace či propagace serveru a že ve stejném duchu bude jednat i s třetími stranami.

IX. REKLAMA
Provozovatel si vyhrazuje právo umístit na server reklamu.
Grafické a textové zroje reklam jsou umístěny mimo obsah webu a provozovatel nezodpovídá za jejich obsah.

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit okamžitě platnost účtu uživatele, který nedodržuje pravidla serveru, není ochoten spolupracovat při řešení standardních či výjimečných situací.
Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit okamžitě účetuživatele i bez udání důvodu.
Jakékoliv napodobování grafického ztvárnění serveru a vytvořených databází je zakázáno.

XI. GDPR
GDPR bylo přijato v dubnu 2016, vstupuje v účinnost od 25. května 2018 a představuje nový právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru s cílem hájit co nejvíce práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty včetně osobních údajů. GDPR se týká všech firem a institucí, ale i jednotlivců a online služeb, které zpracovávají data uživatelů.
Máte právo na výmaz ze serveru papirove-modely.cz. Vaše data související s provozem serveru neposkytujeme třetím osobám (email, IP).

XII. A NA KONEC ...
Používáním serveru souhlasíte s podmínkami.

Historie
2018-10-24 Revize dokumentu
2018-03-26 Revize dokumentu, GDPR
2016-04-27 Revize dokumentu
2015-04-10 Aktualizazace dokumentu, ochrana osobních údajů